Laag vliegend vliegtuig

Laat je horen over Lelystad Airport!

Tot 2 november kun je een officiele reactie indienen tegen de uitbreiding van Lelystad Airport. Groenlinks Zwolle roept iedereen op om dit te doen. Geluidsoverlast en luchtvervuiling passen niet in het beeld dat wij hebben van een gezonde en schone toekomst. Dit is dé kans om te laten weten dat de overheid het besluit over Vliegveld Lelystad moet opschorten en eerst 'het huiswerk' over moet doen.

Standpunt GroenLinks

GroenLinks is tegen de uitbreiding van Vliegveld Lelystad. Het Rijk heeft deze uitbreiding besloten omdat Schiphol overbelast wordt met vliegverkeer. GroenLinks wil dit probleem oplossen door het aantal vluchten boven Nederland te begrenzen en een eerlijkere prijs te berekenen voor vliegtickets. Dat beperkt overlast voor mensen en de belasting van natuur en milieu. Bereken de milieuschade door in de prijs. En biedt ook alternatieven aan zoals betere internationale snelle trein-verbindingen.

Zolang het besluit om Vliegveld Lelystad uit te breiden niet wordt teruggedraaid, denken we mee over het terugdringen van de overlast.

Woongenot onder druk

De uitbreiding gaat grote gevolgen hebben voor mensen en dieren in de wijde omgeving: niet alleen inwoners van Zwolle, met name Stadshagen en Westenholte, maar ook van Kampen, Dronten, Kampen, Harderwijk en tal van dorpen op de kop van de Veluwe, in de polder en in de IJsseldelta. De natuurgebieden op de Veluwe, in het Vechtdal, op de Sallandse Heuvelrug en in de Weerribben-Wieden - ze zullen allemaal te maken krijgen met luchtvervuiling en geluidsoverlast. Daarom willen we de vliegroutes zo bijgesteld zien dat zowel mens (geluidsoverlast), als milieu (o.a. fijnstof) en natuur (verstoring) zo min mogelijk belast worden. Boven Zwolle accepteren we geen extra geluidsoverlast: er zal hoger gevlogen moeten worden dan in de plannen is berekend.

Jij kan het verschil maken!

Reageren kan via een formulier op https://www.internetconsultatie.nl/lelystadairport/reageren Op deze site kun je zelf opschrijven wat je vindt van het vliegveld en de vliegroutes.Vind je dat lastig? Dan helpen we graag een handje. Op basis van voorbeelden van de actiecomités van ‘Hoog Overijssel’ en ‘Hoog over Wezep’ en van GroenLinks Kampen maakten wij de onderstaande voorbeeldtekst voor Zwollenaren. Deze tekst of een deel daarvan kun je kopiëren en in de consultatie plakken in het vak bij de vraag: Heeft u verbetervoorstellen voor de aansluitroutes van Lelystad Airport op het hogere luchtruim binnen de geldende uitgangspunten van het Kabinet?

NB Deze consultatie gaat al uit van uitbreiding van Lelystad Airport. Nut en noodzaak daarvan zijn geenszins aangetoond.

De voorbeeld-tekst

Het Luchthavenbesluit Lelystad is in 2015 vastgesteld zonder dat het ontwerp voor de aansluitroutes op het hogere luchtruim gereed was. Het ontwerpproces voor de aansluitroutes op het hogere luchtruim is pas zeer recent, in de zomer van 2017, afgerond. Toen werd ook duidelijk dat de aansluiting op het hogere luchtruim alleen kan door lang laag te vliegen over grote delen van ons land, waaronder Zwolle. Dit is voor mij onacceptabel. 

Mijn dringende advies luidt dan ook het besluit tot uitbreiding van Lelystad Airport op te schorten.

1. Eerst moeten de alternatieven worden onderzocht om de toename van het vliegverkeer via Schiphol af te remmen dan wel op te vangen.

2. Bovendien moet de (versnelde) herindeling van het Nederlandse luchtruim worden afgewacht, rekening houdend met de effecten voor onze bebouwde en natuurlijke leefomgeving. Daartoe moet een nieuwe Milieu Effect Rapportage worden opgesteld. Pas daarna kan een nieuw openbaar ontwerpproces voor de aansluitroutes beginnen.

Ik heb ook bezwaar tegen de door u doorlopen besluitvorming ten aanzien van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport.

De laagvliegroutes waren ten tijde van het nemen van het Luchtvaartbesluit (2015) niet bekend. Om die reden hebben zeer veel inwoners van Overijssel geen zienswijze ingediend tegen het MER en Luchthavenbesluit Lelystad Airport. Hierdoor is mij – bewust of onbewust – ook de kans op rechtsbescherming ontnomen. Ik vraag u dringend om alle Nederlanders die woonachtig zijn onder de aansluitroutes die kans alsnog te geven.

Verder heb ik de volgende aandachtspunten ten aanzien van de beoogde laagvliegroutes:

1. Langdurig laagvliegen over grote delen van ons land mag niet. Nergens in de wereld vindt commerciële luchtvaart zo laag plaats over zulke lange afstanden;

2. Laagvliegen gaat ten koste van alle Natura2000-gebieden in de IJsseldelta en ook in Salland en Noordwest-Overijssel;

3. Laagvliegen tast het woon- en leefklimaat in Overijssel en specifiek in mijn woonplaats in zeer ernstige mate aan;

4. Laagvliegen zorgt aantoonbaar voor zware geluidsoverlast voor 200.000 Overijsselaren en circa 1 miljoen Nederlanders;

5. De milieubelasting en de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van laagvliegen zijn onvoldoende en op verkeerde grondslagen onderzocht. Ik verzoek u dringend deze onderzoeken te verbeteren;

6. Ik vraag u een schadecompensatiefonds voor gedupeerden in het leven te roepen.

Tenslotte

Het is belangrijk dat je daarna ook de gevraagde gegevens zoals je e-mail adres, naam etc. invult. Zonder die gegevens is je reactie niet geldig. En insturen moet vóór 2 november 2017!