In 2040 energieneutraal

2040 energieneutraal

GroenLinks Zwolle zet de komende jaren vol in op de omslag naar schone energie. Een van de grootste uitdagingen van de mensheid is het stoppen van de opwarming van de aarde. Ook in Zwolle zal een stijging van de zeespiegel grote gevolgen hebben. GroenLinks heeft de ambitie om Zwolle niet pas in 2050, maar al in 2040 energieneutraal te maken. We hebben niet de luxe om rustig af te wachten.

GroenLinks wil haast maken met de omschakeling naar een duurzame samenleving, want ook in Zwolle gaat de omslag naar hernieuwbare energie niet snel genoeg. Duurzaamheid is meer dan energiebesparing. GroenLinks Zwolle wil naast de ecologische ook de sociale en economische duurzaamheid van de gemeente bevorderen vanuit het circulair denken.

GroenLinks heeft een groot vertrouwen in de ‘krachten van onderop’. We geloven in mensen die zelf het initiatief nemen en we willen hen ruimte geven. Daarbij hoort wel een gemeente die actief aangeeft wat er voor de hele stad minimaal nodig is om energieneutraal te worden.

Zwolle is in 2040 energieneutraal. Van de totale energiebehoefte (elektriciteit en warmte) wordt minimaal 50 procent op eigen grondgebied opgewekt.

 1. In de eerste honderd dagen stelt het College van Burgemeester en Wethouders een plan vast voor de energietransitie. Deze wordt vastgelegd in de vorm van een lokale klimaatwet. Dit is geen vrijblijvende opgave. Er komt een jaarlijks debat over de bereikte resultaten en de opgaven voor de komende jaren. Ook het energieverbruik in het verkeer vormt onderdeel van de transitie. De doelstellingen worden vertaald naar opgaven per jaar. Deze opgaven worden verder vertaald in concrete acties, de acties worden geprioriteerd (voorbeeld: warmtevisie gemeente Leiden).
 2. Het gemeentebestuur gaat met inwoners in gesprek over de energietransitie. Wat zijn ideeën, wat zijn zorgen, wat zijn kansen? Dit gesprek vindt continu plaats, in alle stadia van besluitvorming, met voor in principe iedere inwoner passende werkvormen. Hetzelfde uitgangspunt geldt voor ondernemers, klein en groot. Dit gesprek vindt ook in de regio plaats.
 3. Windenergie is voorshands onmisbaar. Geschat wordt dat voor onze doelstelling minimaal 75 MW aan capaciteit nodig is. Dat zijn bijvoorbeeld 25 windturbines van elk 3 MW. Voor zover die niet op Zwols grondgebied te plaatsen zijn, participeert Zwolle voor vergelijkbare opwekkingscapaciteit in energiepark(en) elders.
 4. In Zwolle lopen we qua aantal zonnepanelen voorop, maar er is op dit vlak nog veel meer te bereiken. Vanaf 2020 heeft elke nieuwbouwwoning en nieuw kantoor zonnepanelen en in 2022 liggen er 100 procent meer panelen op bestaande daken dan op 31 december 2017.
 5. Vanaf 2019 is alle nieuwbouw (woning en bedrijf) gasloos. Wij stimuleren de aanschaf van zonneboilers voor particulieren en bedrijven en maken met de corporaties prestatieafspraken voor de vervanging van alle gasgestookte CV-ketels, uiterlijk in 2035. Het gemeentebestuur stimuleert tevens het verduurzamen van sportterreinen en sportkantines.
 6. Nieuwe technieken onderzoeken we op hun haalbaarheid en toepasbaarheid. Biomassa is hooguit een tijdelijk bruikbare techniek.
 7. Besparing vormt een belangrijk element in het behalen van de doelstellingen. We brengen in kaart waar energieverlies het grootst is en zetten vervolgens alles op alles om dit verlies te minimaliseren. Dat kan via convenanten met ondernemers en prestatieafspraken met corporaties. Als dat nodig is zullen we ook via regelgeving energiebesparing afdwingen.
 8. Zo’n 10% van de Nederlanders heeft moeite met het betalen van de energierekening. We willen deze zogenaamde ‘energiearmoede’ ook onder Zwollenaren aanpakken. We maken een Zwolse aanpak voor de energiearmoede waarbij we inzetten op een combinatie van methoden zoals woningisolatie, energie en coaching.
 9. Niet iedereen weet wat de mogelijkheden zijn om zelf energie te besparen of te verduurzamen. We gaan actief voorlichting geven over de mogelijkheden, via het in 2019 op te richten duurzaamheids- en natuurcentrum Zwolle (zie ook Slimme stad, punt 6b).
 10. Het gemeentebestuur sluit in 2018 een pact met grootverbruikers van energie, zoals Scania, Isala Klinieken en woningcorporaties. Dit naar het voorbeeld van de gemeente Groningen. In dit pact tonen de grootverbruikers welke acties zij in welk jaar inzetten en welk aandeel dit heeft in de energietransitie.
 11. Het gemeentebestuur geeft het goede voorbeeld. De plannen om als gemeente de energie zelf op te wekken krijgen een impuls. Uiterlijk in 2030 wekt Zwolle alle stroom die het gemeentebestuur gebruikt, zelf op.