Sociaal Domein
GroenLinks staat voor een sociaal domein waar het in de eerste plaats gaat om de juiste hulp en ondersteuning. Financiële beheersbaarheid komt pas op het tweede plan. Wij zijn ervan overtuigd dat als je de inwoner echt aan het woord laat, hulp en ondersteuning beter én goedkoper worden. Daarom is er ons alles aan gelegen om de positie van de inwoner met een kwetsbaarheid te versterken. Dit doen we door de onafhankelijke cliëntondersteuning te versterken en te professionaliseren, door signalen en klachten eerder en onafhankelijk op te pakken, mantelzorgers meer te ondersteunen, meer gebruik te maken van ervaringsdeskundigheid (zoveel mogelijk met een passend salaris). Keuzevrijheid en ruimte voor initiatieven van onderop (via het zogenoemde Right to Challenge) passen daar naadloos bij.  

Zorgaanbieders doen het werk, hulp en ondersteuning biedt de gemeente zelf niet. Om de zorgaanbieders in staat te stellen hun werk goed te doen, werkt het college aan een nieuwe manier van afspraken met elkaar maken. Wat is de opgave voor een bepaalde groep inwoners met een kwetsbaarheid, bijvoorbeeld senioren? Vanuit die opgave gaan we voortaan zorgaanbieders, maar ook welzijnsorganisaties, vragen met een aanpak te komen. We gaan langdurige contracten aan, om de aanbieders ook de ruimte en rust te geven te kunnen innoveren. Werken aan en vanuit vertrouwen. Samen moeten we het doen. Daarom maken we geen beleid meer zonder daarover eerst in gesprek te gaan met inwoners en professionals.

 

 

Omgevingsvisie
Gezondheid staat voor ons ook voorop in de Zwolse omgevingsvisie. Dit is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie voor Zwolle geeft richting aan hoe de stad zich kan ontwikkelen tussen nu en 2030. Dan gaat het niet alleen om de groei en leefbaarheid (waar bouw je bijvoorbeeld woningen en voor wie), maar ook om duurzaamheid, recreatie, onderwijs, welzijn en werkgelegenheid. Wij zetten in op een gezonde stad met een goede luchtkwaliteit. Een fysieke omgeving die iedereen op zijn eigen manier uitnodigt om te sporten en te bewegen. Én met een hoge biodiversiteit door de natuurwaarden te beschermen.