GroenLinks wil dat inwoners meer te zeggen krijgen over de plek waar ze leven, wonen, werken en ontspannen. Wij willen dat mensen mee kunnen praten en mee kunnen denken over de beslissingen die hen raken. We blijven actief meewerken aan nieuwe initiatieven van inwoners ter verbetering van hun eigen buurt.

We willen dat het gemeentebestuur samenwerkt met de inwoners. We stimuleren en ondersteunen eigen initiatief, we luisteren en denken mee.

 1. Wij ontwikkelen nieuwe ideeën samen met burgers. Meepraten en invloed uitoefenen begint in de wijken. Hoe meer divers de groep die meepraat, hoe meer invloed op beslissingen. In 2020 zijn er minimaal vijf wijkbegrotingen.
 2. We gaan experimenteren met verschillende manieren van inspraak, met als doel om zoveel mogelijk mensen mee te kunnen laten doen.
 3. Het recht voor buurten en wijken om een alternatieve aanpak voor te stellen, wordt uitgebreid naar alle publieke domeinen. Inwoners krijgen de mogelijkheid om zelf plannen te maken (naar voorbeeld van de buurtrechten: het recht op gebouwen en openbare ruimte, het recht uit te dagen, het recht op buurtplanning - zie verder https://www.lsabewoners.nl/buurtrechten/wp-content/uploads/sites/3/2017…)
 4. Een doe-democratie met actieve burgers vraagt een actieve overheid met faciliterende en enthousiasmerende ambtenaren, die ook ruimte geven aan inwoners.
 5. Democratische verankering van besluitvorming staat centraal op de agenda. Over zaken waar op regionale schaal besluiten over worden genomen, vindt afstemming plaats tussen alle betrokken gemeenteraden. Dit gebeurt op een dusdanige wijze, dat aanpassing van de voorgenomen besluiten te allen tijde mogelijk is.
 6. We werken samen met de verschillende belangengroepen in de stad.
 7. De behoefte aan meer koopzondagen blijkt in onze stad sterk aanwezig te zijn. GroenLinks is voor een verruiming van het aantal koopzondagen, in de hele stad. Daarbij willen wij de belangen van winkeliers die geen of slechts enkele werknemers hebben een belangrijke stem geven. Mede in gesprek met hen, bepaalt het gemeentebestuur de voorwaarden waarop de verruiming van het aantal koopzondagen er uit komt te zien.

We staan voor transparant en integer bestuur.

 1. Het collegeprogramma voor de komende periode maken we samen met de stad. Inwoners, bedrijven en instellingen krijgen ruimte om met ons de juiste prioriteiten te stellen voor de komende periode.
 2. De gemeenteraad maakt, los van het collegeprogramma, een eigen agenda: welke vraagstukken zijn zo belangrijk dat de raad bepaalt hoe de besluitvorming er uit zal zien? De raad bepaalt de werkwijze (inbreng van inwoners) en planning.
 3. Externe projectleiders en kwartiermakers nemen bij vertrek de opgedane kennis mee. Wij willen de expertise zoveel mogelijk in de stad houden en met eigen projectleiders vanuit het gemeentebestuur/stad werken. Projectleiders van binnen en buiten zorgen voor goede vastlegging van de documentatie.
 4. De gemeentelijke digitale (informatie)systemen zijn goed beveiligd en beschermd tegen virussen en cyberaanvallen, zodat de informatie van inwoners privé is en blijft. Het gemeentebestuur test de digitale systemen periodiek.
 5. Het collegeprogramma bevat concrete doelen met daaraan gekoppeld de kosten. Het gemeentebestuur informeert haar bewoners over wat er wel en niet is bereikt.