Afdeling

De afdeling Zwolle van GroenLinks is een bloeiende vereniging met zo'n 300 leden. GroenLinks is vertegenwoordigd in de gemeenteraad met twee wethouders, zeven raadsleden en vier burgerleden. De afdeling kent een digitale nieuwsbrief voor actuele informatie en het magazine GroenLicht met achtergrondinformatie dat driemaal per jaar verschijnt.

Bestuur

Het bestuur van GroenLinks Zwolle bestaat uit

  • Jacques van Santen, voorzitter, secretaris
  • Turi Holvast, penningmeester
  • Vincent Wever, lid
  • Arnold Bouman, lid
  • Vacant

Het bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van GroenLinks in Zwolle. Het bestuur zal de ontwikkelingen binnen de politieke partijen van Zwolle goed in de gaten houden. Daar waar er door bestuurlijk overleg en uitwisseling van standpunten bijgedragen kan worden aan het politieke draagvlak voor het gedachtengoed van GroenLinks, zal het bestuur deze uitdaging op zich nemen.

Ook zullen initatieven in de stad worden ondersteund die bijdragen aan de realisatie van onze doelstellingen. Maatschappelijke organisaties kunnen hier dus een beroep op ons doen en het bestuur zal naar mogelijkheden zoeken om deze organisaties te ondersteunen.

Het bestuur is te bereiken via bestuur@groenlinkszwolle.nl

Leden

De leden mogen van het bestuur verwachten dat er een actieve benadering plaatsvindt. We willen dit vorm geven door voor nieuwe leden bijeenkomsten te organiseren om hen persoonlijk kennis te laten maken met het bestuur, de fractie, en andere (nieuwe) leden van GroenLinks Zwolle.

Voor bestaande leden wil het bestuur ondersteuning bieden om actief lid te kunnen zijn. Doel is om leden zoveel mogelijk te betrekken bij acties en activiteiten en hier bijvoorbeeld via werkgroepen betrokkenheid en inbreng na te streven. Vanuit het bestuur zal het initatief worden genomen tot minimaal 2 ledenvergaderingen per jaar. De ledenvergadering is het instrument waarmee de leden formeel invloed hebben op het politiek beleid. Het bestuur en de fractie leggen tijdens de ledenvergadering verantwoording af voor het gevoerd beleid.

Raadsleden en burgerleden

Het bestuur vindt het functioneren van de fractie een belangrijke zaak. Daar waar mogelijk wil het bestuur hen randvoorwaardelijk ondersteunen. Een speciale begeleidingscommissie voert namens het bestuur regelmatig gesprekken met de actieve politici.