De afgelopen jaren heeft het college hard gewerkt om meer woningen te realiseren. Veel projecten zijn in ontwikkeling of staan in de steigers. Helaas blijven in Zwolle de aantallen te bouwen woningen achter bij de ambitie van GroenLinks. De plannen voor flexwoningen zijn daarom een positieve opsteker.

Roelfs wijst op een motie in maart 2021 die GroenLinks samen met de CU en CDA indiende voor vernieuwend en innovatief bouwen. Hierbij vroegen beide partijen specifiek aandacht voor de pilot flexwonen. ‘We zijn content omdat hiermee de ambitie uit het coalitieakkoord verwezenlijkt lijkt te worden’.

Het is fijn ook dat een deel van de woningen ingezet wordt als onderkomen voor vluchtelingen. En dat een substantieel deel tot stand komt door de transformatie van kantoorpanden. GroenLinks kijkt uit naar het bestedingsvoorstel dat in het voorjaar richting de raad gaat. Mogelijk zijn er nog meer potentiële locaties beschikbaar voor tijdelijk en flexwonen. Wellicht zijn deze locaties ook een optie voor Zwollenaren met andersoortige, innovatieve woonwensen, zoals bijv een tiny house.

‘In Zwolle zijn er groepen inwoners die behoefte hebben aan andere woonvormen dan reguliere woningen. Het is goed om de daadwerkelijke behoefte hiervoor te polsen. Op dit moment richt een onderzoek zich op de gebiedsontwikkeling Nieuwe Veemarkt’. Roelfs stelt voor om dat onderzoek te verbreden naar een groter gebied. ‘Dat geeft meer inzicht in de behoefte aan andere woonvormen in de hele stad’. 

Tot slot constateert zij dat het tij niet meezit qua wonen. ‘Desondanks zoekt het college naar mogelijkheden om toch aan de betaalbare woonbehoefte van de Zwollenaar te voldoen. De natuurwaarden verliezen we daarbij niet uit het oog.