Vorige maand was ik in het Stinspark in Westenholte. Niet alleen om te genieten van het groen en te kijken waar we extra gaan investeren, maar ook om mee te lopen in een heel bijzonder protest.  Om 19.00 uur liep ik samen met een groep wijkbewoners en belangstellenden mee met de Positief Protest Parade. Tijdens de parade werden slogans als ‘Lief zijn voor elkaar’, ‘Meer aandacht voor jongeren’ en ‘Je doet ertoe’ gescandeerd en getoond op spandoeken. We liepen met lichtjes langs kunstwerken. Iedereen kon zijn eigen protestkreet op een kledingstuk schrijven en ophangen. En er werden ‘oren’ geplant zodat de politiek beter kon luisteren. Een groep jongeren had hier weken samen met een enkele cultuurmakers en welzijnsorganisaties aan gewerkt in het kader van Cultuur in de Wijk.  

Het was een van de meest krachtige protest parades die ik ooit heb meegemaakt. Het kwam recht uit het hart. Van jongeren in deze tijd van onzekerheid. Waarin de ene crisis de andere opvolgt en bij jongeren voor onzekerheid zorgt.  En deze jongeren wilden daar een positieve draai aangeven en tegelijk de anderen wakker schudden. Hoe mooi is het om hen beter te betrekken bij het besturen van de stad. Daar zijn allerlei mooie mogelijkheden voor. Daarbij gelijk ook denkend aan de discussienota die Simone Boshove namens GroenLinks samen met D66 hierover maakte.

Vandaag bespreken we de concept gemeentebegroting voor 2022. GroenLinks is blij en zelfs trots op deze begroting. Het financieel perspectief ziet er goed uit. Dat was bij de Perspectiefnota (PPN) voor de zomer nog zeer onzeker, maar dit biedt kansen voor de toekomst. Het vraagt er nog wel om dat we de juiste keuzes maken. Dat betekent voor GroenLinks dat wij erg blij zijn met het grote sociale herstelplan, waarin we de mensen die het moeilijkste hebben gehad tijdens de coronacrisis zo goed mogelijk kunnen helpen om er weer bovenop te komen. Er worden enorme stappen gezet in de energietransitie en het beschermen van onze groene omgeving. Er gaat extra geld naar kunst en cultuur, zodat we onze basis weer op een niveau kunnen brengen dat past bij een stad van ons formaat. GroenLinks wil het college en in het bijzonder de wethouder Financiën en het ambtenarenteam dan ook complimenteren met deze mooie begroting. Tegelijk liggen er nog een aantal punten waar GroenLinks nog extra aandacht voor wil vragen.

1.    Sociaal (herstelplan)
De coronacrisis heeft iedereen geraakt. Mensen zijn vereenzaamd of angstig geworden. De levens van jongeren stonden geruime tijd stil. Ouderen moesten langer wachten op hulp. Mantelzorgers kregen meer taken en daarmee zorgen. GroenLinks vindt het mooi dat hier dit jaar extra aandacht voor is middels het mantelzorgcompliment. Voor GroenLinks is het belangrijk dat de kwetsbare mensen zo snel mogelijk geholpen worden. Bij de PPN vroeg mijn collega Anja Roelfs het college om een stevig sociaal herstelplan. Dat ligt er nu en GroenLinks is daar erg blij mee. Er wordt flink ingezet op de jeugd en jeugdzorg, want daar is het hard nodig. Ook is er ook geld voor schuldhulpverlening en -preventie. Daardoor kan de gemeente veel ondersteuning bieden mensen die het financieel zwaar hebben. Graag horen wij van het college of voldoende in beeld is waar de grootste problemen zijn.
Het maken van de verbinding in de stad en in de wijken is daarbij belangrijk. Niet alle bewoners zijn altijd goed bereikbaar voor opbouwwerkers , maar dan werken projecten zoals Cultuur in de Wijk, of ‘De Buurtfilm’ van theater De Makkers goed.  Mijn fractie dient daarom een motie in om te kijken of de combinatie van ‘community art’ en opbouwwerk vaker in de stad ingezet kunnen worden om op die manier de verbinding in de buurt verder te versterken. We horen graag van het college of zij het met GroenLinks eens is dat dit extra kansen biedt op verbinding en sociaal herstel?

2.    Groen en Klimaat
Ook de klimaatcrisis houdt onze jongeren maar ook de ouderen volop bezig. Afgelopen zondag waren meer dan 40.000 mensen bij de klimaatmars. In Zwolle voeren lokale groepen van ‘Fridays for Future’ en ‘Extinction Rebellion’ actie tegen klimaatverandering. Deze week is de week van de waarheid op de klimaattop in Glasgow. De klimaatcrisis eist op alle niveaus aandacht. In Zwolle zetten we grote stappen om verder te verduurzamen. Dat doen we niet alleen met extra impuls voor de energietransitie, maar ook door de stad verder te vergroenen, biodiversiteit te versterken en Zwolle meer klimaatadaptief in te richten. Het is mooi dat we bij de vorige besluitvormende vergadering de motie van de ChristenUnie en GroenLinks hebben aangenomen waarmee we de gevolgen van de stijgende energieprijzen voor minima meer beperken door isolatiegelden vooral voor hen in te zetten. Voor GroenLinks is het belangrijk dat iedereen kan meedoen met de energietransitie. Met de huidige energieprijzen is de urgentie nog veel meer toegenomen, waardoor mensen in de problemen komen. Voor sommige groepen inwoners of kleine bedrijven is het onmogelijk om mee te kunnen doen omdat de kosten te hoog zijn. Denkt de wethouder dat de financiële bijdrage die nu wordt voorgesteld voldoende is om onze energie ambities uit te voeren?

GroenLinks is bijzonder blij dat de Nooterhof is gered. De afgelopen jaren met hart en ziel in de benen gehouden door het milieunetwerk en vele vrijwilligers. En niet voor niets. Dit belangrijke park waar natuur, educatie en ontspanning samenkomen blijft en krijgt middelen om zelfstandig verder te gaan. Daar komt nog bij dat er ook extra budget beschikbaar komt voor natuur -en milieueducatie in Zwolle. Fors meer geld gaat er ook structureel naar het onderhoud van de bomen in onze stad en we gaan het Stinspark flink opknappen en de cultuurhistorische waarden weer zichtbaar maken.
Het afgelopen jaar is Zwolle bekroond met de titels ‘Meest insectvriendelijke gemeente van Nederland’ en ‘Meest diervriendelijke gemeente’. GroenLinks feliciteert het college hier mee. Het is een prachtige erkenning van het harde werken van de afgelopen jaren. GroenLinks is in bijzonder blij met de pilot voor minima makkelijker met hun huisdier naar de dierenarts kunnen. In de begroting zien we dat er ook extra inzet wordt gedaan in de vorm van een ‘aanjager dierenwelzijn’. Goed om te zien dat we na het winnen van de prijs niet stil blijven zitten, maar ons in Zwolle blijven inzetten voor het welzijn van dieren!
Bijna waren we ook meest toegankelijke gemeente. De aanmoedigingsprijs is al prachtig, maar in Zwolle willen we ook graag winnen. We weten we wat ons nog te doen staat om verder te werken aan een inclusief Zwolle. We zijn benieuwd of het college net als GroenLinks de ambitie heeft om bij de volgende verkiezingen de meest toegankelijke gemeente te worden enwelke stappen het hierin wil zetten. Mijn fractie dient twee moties in om een handje te helpen om die ambitie te halen.

Klimaatadaptatie
De afgelopen jaren heeft de gemeente al geïnvesteerd om de stad beter bestand te laten zijn tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Vergroening van de stad helpt daarbij. Bij het voetbal konden we de IJsselderby niet winnen, maar bij het NK Tegelwippen wonnen we wel van Deventer. Deze IJsselderby zorgde voor verbinding in buurten, verenigingen en tussen de ouders van schoolkinderen. Meer dan 50.000 tegels zijn er uit onze stad gewipt, waarmee we weer een stukje klimaatadaptiever zijn geworden. GroenLinks wil dat de gemeente deze positieve inzet blijft steunen. Daarom stellen wij voor de tegeltaxi regelmatiger in te blijven zetten. En wellicht kunnen we het andere vormen van vergroenen zoals groene daken of het planten van bomen in de eigen tuinen nog een extra push geven. Hoe kijkt het college hiernaar?

3.    Reuring in de stad
Zwolle is niet alleen een stad van stenen en mensen. Het is ook een stad waar geleefd en beleefd wordt. Dat hebben we tijdens de coronacrisis te weinig kunnen doen. En nu de theaters, musea en zalen weer meer open mogen, zien we dat er voorzichtigheid is om deze te bezoeken, terwijl het weer mag en kan. GroenLinks ziet graag dat de theaters en zalen weer goed gevuld raken. Laten we hopen dat zij niet opnieuw dicht moeten.

Afgelopen maandag is het uitvoeringsplan cultuur al besproken. Er komt heel veel extra geld bij kunst en cultuur. Het was nodig en het komt er. Zwolle moest een flink been bijtrekken om de beleving in de stad te versterken en de ambities van het cultureel Perspectief 2040 waar te maken. Hiermee kunnen we gezelschappen, makers en evenementen aan onze stad blijven binden en versterken. Wij vragen nog wel extra aandacht voor meer vrijzinnige cultuurvormen. We zien mooie Trotse muren in de stad, maar straatkunst kan in Zwolle een impuls gebruiken. Daarom dient mijn fractie een motie in om meer aandacht te hebben en ruimte te maken voor meer straatkunst, waarbij wij graag talent uit eigen stad ruimte willen geven om meer kleur aan te brengen in Zwolle.

4.    Wonen
Er is ook veel reuring in de stad over wonen. Dit college bouwt meer huizen dan ooit tevoren. Hoge prijzen voor materialen, falend landelijke beleid en veel woningzoekenden maken dat er een overspannen situatie is. GroenLinks maakt zich hier zorgen over. In deze begroting wordt er geïnvesteerd in nieuwe woningen. Ook waardeert GroenLinks de extra inzet die wordt gedaan op woningen voor mensen met een zorgvraag.

Over wonen zijn de afgelopen tijd al veel debatten over gevoerd en er zullen er nog vele volgen. Voor GroenLinks blijft het belangrijk dat er gekeken wordt naar mogelijkheden binnen de bestaande stad. Daarnaast willen we graag van het college horen welke inzet er nog meer gedaan kan worden op flexwonen. We lezen in de begroting dat de gemeente hier meer werk van wil maken. Volgens GroenLinks biedt dit ook extra kansen en verdient het meer inzet.  De continue veranderende context (pfas, de woonmarkt, kosten bouwmaterialen) vraagt veel van het ambtenaren apparaat. Goed dat er voor de uitdagingen die op het gebied van wonen voor ons liggen extra fte’s vrijgemaakt worden

Ten slotte
Ten slotte heeft GroenLinks nog een zorg. De druk op de arbeidsmarkt is ook in Zwolle te voelen. De investeringen en projecten die de gemeente van plan is voor het komende jaar, vragen veel inzet van de ambtenaren. Is de organisatie er klaar voor? Graag hoor een reactie van het college.

GroenLinks is trots en blij met deze laatste begroting van deze raadsperiode. Met deze begroting als onderlegger wordt Zwolle, socialer en groener
En dan rond ik mijn betoog graag af met een citaat van rapper Amin die hij rapte na de positieve protest parade. “Reuring, verbinding, cultuur in de wijk. Ouderen, jongeren zijn hier gelijk. Kunst inspiratie dat vinden we rijk.” En wat GroenLinks betreft gaan we het nieuwe jaar zo met vertrouwen tegemoet.

Dank u wel.

Patrick Pelman, fractievoorzitter GroenLinks Zwolle