Bespreek bouwplannen met de buren

Communicatie over ruimtelijke plannen met omwonenden moet beter geregeld worden. Ondere andere de aanbouw van de Zara, een bouwplan aan de Beverveld, en de vernieuwde Welstandsnota vormden directe aanleiding voor een motie met die opdracht. Bij de Zara waren aanwonenden totaal verrast toen er opeens een (aan)bouwwerk tegen hun gevels, voor hun ramen en balkons, verscheen. (Zie: foto)
De motie, op initiatief van GroenLinks, ingediend samen met D66 en het CDA, kreeg op 8 mei een meerderheid in de raad.
 
 
In de huidige werkwijze rond ruimtelijke plannen moeten inwoners zelf meldingen in de gaten houden en interpreteren. Niet iedereen die dat zou moeten zijn, is daardoor tijdig en juist op de hoogte  van plannen met impact op de eigen leefomgeving. 
Dit bleek onder andere uit gesprekken over het nieuwe bestemmingsplan Zuid-west Beverveld, en over de Welstandsnota. En uit de beantwoording van GroenLinks-vragen over de gevolgde procedure bij de aanbouw van de Zara.
 
Directe communicatie naar omwonenden bij bouwplannen wordt op dit moment door de gemeente primair als verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer gezien. 
Communicatie bij ruimtelijke plannen is volgens GroenLinks, D66 en CDA echter een belang van zowel initiatiefnemers, belanghebbenden als de gemeente zelf. Alle belanghebbenden moeten tijdig en juist geïnformeerd kunnen zijn. De gemeente kan met initiatiefnemers meedenken om communicatie meer op maat te krijgen. Door actievere rechtstreekse communicatie met belanghebbenden kan meer kennis naar voren komen die bijdraagt aan een goede besluitvorming over een initiatief.  
           
GroenLinks, D66 en CDA vroegen het college in hun motie om:
Voor 1 september 2017 een voorstel te maken om actieve communicatie over ruimtelijke plannen met belanghebbenden te regelen. 
Als uitgangspunt te hanteren dat impact voor belanghebbenden moet leiden tot actief, tijdig en volledig informeren, waardoor de mogelijkheid tot overleg ontstaat.
Richting te geven over welke vorm van communicatie in welke situatie het beste is, en welke rol gemeente en initiatiefnemer hebben bij een voorgenomen plan.