Tiem is in 2019 ontstaan uit een samenvoeging van het voormalige sociale werkvoorzieningsbedrijf Wezo en de afdeling WRA (Werk, Re-integratie en Arbeidsontwikkeling).

In dit artikel lees je de visie van GroenLinks op deze evaluatie

Sinds 2019  is er veel aan de hand in participatieland. Het Sociaal Cultureel Planbureau concludeerde al in 2020 dat de Participatiewet voor kwetsbare doelgroepen niet zou werken. Nav daarvan stelde GroenLinks in het verleden ook al  vragen over de Zwolse situatie. En in het recent verschenen regeerakkoord blijkt dat er nog steeds maar mondjesmaat budget bij komt voor de uitvoering van de Participatiewet. De taak van Tiem en de doorontwikkeling van de organisatie staat dus onder grote druk.

GroenLinks ziet dat er goede stappen zijn gezet sinds de oprichting van Tiem. We zijn blij dat uit de evaluatie blijkt dat Tiem goed zorgt voor de medewerkers van de Sociale Werkvoorziening (SW-ers) in onze stad. En het is mooi om te lezen dat Tiem door externe betrokkenen als betrouwbare partner wordt ervaren. Dat is een goed uitgangspunt om door te ontwikkelen, zoals ook nodig blijkt uit de evaluatie, naar een meer flexibele, innovatieve ketenpartner met een stevige positie in de regio Zwolle. Het kostenplaatje van Tiem blijft zorgelijk, met grote en -afhankelijk van de ontwikkelrichting- oplopende tekorten.

Het is daarom goed om te kijken naar mogelijkheden om die kosten te beperken, waarbij wat GroenLinks betreft wel het uitgangspunt is dat mensen voorop staan en niet de cijfers.

Denkrichtingen GroenLinks voor verder onderzoek en de geschetste scenario’s uit de evaluatie.
Eerste kanttekening is dat we vinden dat de scenario’s erg verschillen en ver uit elkaar te liggen. We lijken een beetje appels met peren te willen vergelijken. Wat GroenLinks betreft ligt het daarom voor de hand de verschillende scenario’s met elkaar te combineren. Hierbij zijn voor ons de volgende uitgangspunten van belang:

  • Zoals gezegd, moet het belang voor de cliënten van Tiem, onze mede-zwollenaren voorop blijven staan. Dat is wat ons betreft ook waar alle activiteiten van Tiem op gericht moeten zijn; meerwaarde voor cliënten organiseren. Daaraan verbinden we direct een conclusie; scenario 3 met Tiem als eigenstandige scenario is wat ons betreft onwenselijk. Maar we vinden wel dat Tiem moet inzetten op goede ondersteuning en ontlasting van sociale bedrijven, bijvoorbeeld door job coaches. Maar enkel dienstverlening aan bedrijven, is niet de primaire taak van Tiem wat GroenLinks betreft.
  • GroenLinks vindt het daarbij heel belangrijk om aan te sluiten bij de leefwereld van mensen. Iedereen kan zich in meer of mindere mate ontwikkelen, en iedereen heeft in meer of mindere mate ‘goede dagen’. Dat begint bij; weten wat mensen kunnen en hoe het met ze gaat. Maar: weten we dat? Hebben we iedereen die aan het werk zou kunnen of mee zou kunnen doen, in beeld en hebben we een persoonlijk ontwikkelingsplan voor ze?
  • Als we iedereen in beeld hebben en we willen aansluiten bij hun leefwereld dan is de vervolgstap; een écht passende werkplek of participatieplek. Dat kan binnen Tiem zijn, bij een maatschappelijke organisatie of bij een commercieel bedrijf met een sociaal hart. Belangrijk voor ons is het element uit scenario 1 dat Tiem een vangnet blijft, of liever een uitvalsbasis of thuishonk, voor mensen die daar het best op hun plek zijn. Maar om ook andere plekken te kunnen bieden is het belangrijk om de participatieketen zoveel mogelijk in elkaar te schuiven, en zorg, beschut werk en regulier werk met elkaar te verbinden door een sterke keten van samenwerkingspartners. Zodat de cliënt simpeler kan switchen, naar gelang wat past bij zijn levensfase. Wat GroenLinks betreft is dat ook een van de hoofdtaken bij doorontwikkeling van Tiem.
  • Het versterken van de keten is van groot belang voor de ontwikkeling en kansen van de klanten van Tiem. Het stellen van een indicatie en het toewijzen van mensen naar ketenpartners, blijft wat GroenLinks betreft belegd bij het Sociale Wijk Team (SWT) en Tiem in nauwe onderlinge samenwerking. Tiem is daarbij wat ons betreft de logische partij als het gaat om ketenregie en het verbinden van alle sociale bedrijven en het maatschappelijke middenveld met elkaar en met andere afdelingen binnen de gemeente. Mijn fractie vindt het belangrijk dat de regie op de keten in handen blijft van een partij waar wij als gemeente zeggenschap in hebben en waarbij geen commerciële belangen spelen. Dat is voor ons dus Tiem.

GroenLinks is benieuwd naar de mening van de klanten van Tiem over de verschillende scenario’s uit de evaluatie. Heeft de evaluatie al voorgelegen bij de ondernemingsraad bijvoorbeeld? Wat was de reactie van de cliënten?