Als voorschot op de cultuurnota 2009-2012 geeft GroenLinks-De Groenen alvast haar visie op kunst en cultuur in Zwolle. Wij zien hierbij 4 belangrijke thema’s:
1. Zwolle moet een breed cultureel profiel hebben dat aantrekkelijk is voor alle inwoners;
2. Het culturele bewustzijn moet omhoog;
3. Zwolle moet ook buiten de stad meer een cultureel profiel krijgen;
4. Zwolle kijkt vooruit.
We geven in deze notitie op hoofdlijnen onze visie met daarbij enkele suggesties om deze visie naar beleid te vertalen, zonder hierbij overigens de ambitie te hebben om een volledig programma te geven. Het is ook niet gezegd dat al het beleid alleen door de gemeente of alleen binnen de afdeling maatschappelijke ontwikkeling uitgevoerd moet worden. We zien goede mogelijkheden om mooie samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere beleidsterreinen, partijen en personen in de stad.
Tot slot willen we opmerken dat we zo min mogelijk onderscheid maken in ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur en dat we kunst alleen met een grote of kleine k schrijven als de spellingsregels hierom vragen.

Visie van GroenLinks/De Groenen op Kunst en Cultuur in Zwolle

Zwolle moet een breed cultureel profiel hebben dat aantrekkelijk is voor alle inwoners
Met de cultuurnota ‘de basis op orde’ heeft Zwolle al de ambitie gehad om een goede basisinfrastructuur op het gebied van kunst en cultuur neer te leggen. Dit is voor een deel gerealiseerd. De komende periode zal hier nog flink in geïnvesteerd moeten worden. Er zullen huisvestingsvraagstukken opgelost moeten worden, maar daarbij dient ook aandacht te zijn voor het aanbod van kunst en cultuur. De huidige nota legt nogal de nadruk op de jonge makers en belevers van kunst en cultuur. Wij vinden dat Zwolle voor alle inwoners en dus ook alle leeftijden aantrekkelijk moet zijn. Onze aandachtspunten hierbij:
Amateurkunst Amateurkunst is een plezierige en zinvolle vrijetijdsbesteding. Bovendien zijn de beoefenaars van amateurkunst belangrijk voor de (culturele) stad. Het verenigingsleven zorgt voor een sterk sociaal netwerk en ook personen en instellingen die professioneel in de culturele sector werkzaam zijn hebben belang bij beoefenaars van amateurkunsten.
• Odeon moet laagdrempelig zijn voor locale gezelschappen.
• Geld mag geen reden zijn voor mensen om niet deel te nemen aan cursussen.
Multicultureel Kunst en cultuur kan de drempel slechten tussen de diverse bevolkingsgroepen die in Nederland leven. We willen stimuleren dat het culturele leven in Zwolle meer multicultureel wordt.
• Het wereldfestival ieder jaar opnieuw organiseren en uitbreiden.
• Bij integratievraagstukken naast  sociale en humane doelstellingen ook expliciet aandacht schenken aan kunst en cultuur uitingen.
• Een ‘artist in recidence’ programma opstarten, uitwisselingsprogramma's stimuleren.
Cultureel netwerk  GroenLinks/ de Groenen heeft in samenwerking met de PvdA het initiatiefvoorstel ‘Cultuurservice voor Zwolle’ geschreven. Dit initiatief is erop gericht om het totale culturele netwerk (amateurs, professionals, kleine en grote instellingen) te versterken. Cultuurservice zorgt voor onderzoek, ontmoeting en waar nodig voor advies en ondersteuning aan amateurkunst en individuele beroepsbeoefenaars.
 
Het culturele bewustzijn moet omhoog
In Zwolle wordt ten onrechte veel te bescheiden gedaan over de eigen culturele potentie. Wellicht is dit juist een typische uiting van de Zwolse cultuur. Wat dat betreft zouden we graag een cultuuromslag willen bewerkstelligen. Want Zwolle heeft zowel historisch als heden ten dage veel potentie in huis die beter benut kan worden. Het wordt hoog tijd om de pareltjes van Zwolle beter op waarde te (leren) schatten.
Educatie Onbekend maakt onbemind. Laagdrempelige en goede kunsteducatie via (brede) scholen, vervolgonderwijs, naschoolse opvang, wijkcentra, culturele instellingen.
Historie Er is gerichte aandacht voor Zwolse kunst en cultuurhistorie: Van Moderne Devotie tot Herman Brood en alles wat hier tussen zit.
Hedendaags Er is de afgelopen jaren een omslag gaande in het vestigingsklimaat voor kunstenaars (beeldend en uitvoerend). De ‘creatieve klasse als percentage van de beroepsbevolking is voorzichtig aan het stijgen. Onder hen zijn er ook meer jonge kunstenaars die zich in ieder geval tijdelijk vestigen in Zwolle. Er bevindt zich onderscheidend talent in de stad. Kunstenaars die belangrijke prijzen en stipendia in de wacht weten te slepen. Dit moet meer bekendheid krijgen in Zwolle. Laat de kunstenaars weten dat ze hier gewaardeerd worden en vice versa. Benut de culturele voorhoede, net als in  andere steden,  ook ten  voordeel van de stad. Het wordt tijd om stimulerende maatregelen (opnieuw) in te voeren.
• Gun een deel van de 1 procents opdrachten exclusief aan Zwolse kunstenaars.
• Voer opnieuw individuele subsidie voor beeldend kunstenaars in. Te denken valt aan een 1.000 eurosubsidie zoals in Deventer bestaat, of een ‘loket spontane zaken’ als in Woerden.
• Voer opnieuw de aankoopronde van Zwolse kunstenaars in.
• Zorg voor podium.
• Maak het Zwols culturele leven beter zichtbaar en zorg dat de potentie in de stad goed benut wordt.
 
Zwolle moet ook buiten de stad een cultureler profiel krijgen
Er gebeurt veel in Zwolle. Er zijn festivals, markten, tentoonstellingen, optredens, voor elk wat wils. Toch staat Zwolle niet als culturele stad bekend, zeker niet buiten Zwolle. Wat er gebeurt moet beter zichtbaar gemaakt worden, zowel  in de stad zelf maar zeker  ook buiten Zwolle. Wanneer Zwolle in het land bekend staat als stad waar op cultureel gebied veel te beleven valt, t zal dit ook een gunstige invloed hebben op tal van andere terreinen die daarbij een hele succesvolle samenwerking aan kunnen gaan. We hebben hiervoor een aantal denkrichtingen:
• K & C en rafelrandjes Rommelzones en culturele bestemmingen bij tijdelijke leegstand.
• K & C en de groenste stad leegkomende agrarische ruimtes cultureel benutten. Dat betekent ook in het buitengebied cultuur versterken.
• K & C en smaak Een zichtbaar cultureel leven in combinatie met onderscheidende originele winkels, galeries en goede horeca. Concreet denken wij aan het winkelgebied van de Thomas a Kempisstraat/Vechtstraat.

Zwolle kijkt vooruit
Tot nu toe is bij het cultuurbeleid in Zwolle niet verder vooruit gekeken dan een jaar of vier. Veel keuzes zijn gemaakt door datgene wat zich toevallig aandiende. Het zou goed zijn als er in Zwolle ambities geformuleerd worden over waar Zwolle op het gebied van Kunst en Cultuur naar toe wil in de komende 12 jaar, van 2009 tot 2020. Deze ambities zullen in samenspraak met het veld geformuleerd moeten worden in een stadsbreed Cultuurdebat en resulteren in te bereiken doelen.
Om inspiratie op te doen zou Zwolle eens te rade kunnen gaan bij:
• Arnhem die in 2000 begon met diverse debatten in de stad, zowel in de breedte als de diepte. Deze hebben geleid tot het cultuurmenu Arnhem 2001-2005-2015.
• Woerden, stadsdebat cultuurnota 2001.

Deze visienotitie wordt u aangeboden door de cultuurwergroep van GroenLinks/De Groenen:

Rana Berends, Michiel van Harten, Annette Schol en Ineke Wierda