De ‘Visie Circulair Zwolle’ geeft richting voor de concrete uitvoering van de omslag naar een circulaire economie. In een circulaire economie gaan we zuiniger om met de grondstoffen die beschikbaar zijn en de producten die we daarvan maken. Het college heeft met deze visie een heldere ambitie uitgesproken om in te willen zetten op het sluiten van grondstofketens. Het sluiten van een grondstofketen, waarbij afval weer een grondstof wordt, zorgt voor het verminderen van de hoeveelheid afval en draagt bij aan het realiseren van een circulaire economie.

In Zwolle en de regio blijken veel ondernemers ‘reststromen’ te hebben, die input kunnen zijn voor andere ondernemers. Vaak weten deze ondernemers dat echter nog niet van elkaar. Het college werkt op dit moment al aan een ‘materialenpaspoort’ voor gebouwen die gesloopt gaan worden. Dit inzicht ontbreekt nog voor reststromen uit productieprocessen. In andere regio’s wordt er ook al met een ‘grondstoffenmakelaar’ gewerkt, die een connectie kan leggen tussen ondernemers.

Verschillende partijen in de Zwolse raad zien dat de ondernemer in Zwolle ook behoefte heeft aan een ‘makelaar’ voor grondstoffen. De gemeente kan hierin een actieve rol spelen. Het is daarbij belangrijk dat de gemeente vraaggericht en stap voor stap te werk gaat. ChristenUnie, GroenLinks, PvdD, PvdA, D66 en Volt roepen met deze motie het college op om ondernemers te ondersteunen bij het sluiten van grondstofketens, bij het reduceren van het verbruik van primaire grondstoffen en bij het verkleinen van afvalstromen. Zij zien hierin een actieve rol voor de gemeente, bijvoorbeeld die van de eerder genoemde grondstofmakelaar.

Voor GroenLinks is het inzetten op circulariteit en circulair ondernemen een belangrijke innovatierichting. Het is van belang dat bedrijven daadwerkelijk gestimuleerd en gesteund worden om circulair te werken. GroenLinks is daarom blij dat de Zwolse raad op 25 maart de motie heeft aangenomen en er daarmee een start kan worden gemaakt aan verbetering van dit proces. Op naar een circulaire economie, waarin we zuinig omgaan met de grondstoffen die we beschikbaar hebben.