Op uitnodiging van historicus Wim Coster fietste Michiel van Harten enkele malen mee langs de route die Costers dochter dagelijks aflegt van de Veerallee naar het Celeanum. Er zijn nogal wat gevaren op deze en andere drukke fietsroutes. Het leidde tot vragen van Van Harten aan het college, vergezeld van een analyse door Coster. Beide zijn hieronder te lezen.

Aan College van B&W

  Betreft: Spookfietsen en ander gevaar op Zwolse fietsroutes (art 44 vragen)   Geacht college,   Op verzoek van een vader uit de Veerallee, met een dochter op het Celeanum, ben ik afgelopen weken meerdere keren 's ochtends meegefietst op de dagelijkse route naar school, en weer terug. Ik ben geschrokken van de gevaren die ik op die drukke fietsroute ervaar: smalle fietspaden die zeer massaal in 2 richtingen worden gebruikt waar dit verboden is (spookfietsen). Gevolg: veelvuldig rakelings passeren, en bijna ongelukken. Dit gevaar is ook elders als een fietspad te smal is voor toegestaan tweerichtingsgsverkeer. Bijgaande analyse (zie bijlage) spreekt voor zich. Ik onderschrijf deze van harte. Een indruk is verder dat ook op diverse andere fietsroutes met veel scholieren (maar niet alleen scholieren!) dit probleem speelt.   Wij hebben daarom de volgende vragen:   1- Komt onderstaande analyse Onderwijs en Verkeer in Zwolle u bekend voor? 2- Bent u bereid met de politie te overleggen om controles te verscherpen en gericht op te treden tegen 'Spook'- fietsers en - bromfietsers, die zich niet aan de voorgeschreven rijrichting op fietspaden houden? 3- Bent u bereid scholen te vragen leerlingen met nadruk te wijzen op de verkeersregels op fietsroutes?
4-Welke mogelijkheden ziet u voor fysieke maatregelen?. Bent u bereid deze voor zomer 20008 te nemen?
5- Hoe wordt ondervangen dat de verkeersproblemen niet nog verder toenemen als het nieuwe Deltion in gebruik komt?. 6- Beoordeelt u het genoemde fietspad langs het Kamperlijntje ook als te smal gezien de grote stromen fietsers die deze (zeker in de spits) gebruiken? Zo nee, waar baseert u dat op? Zo ja bent u bereid deze te verbreden? 7- Bent u bereid maatregelen te nemen om de veiligheid voor fietsers en bromfietsers op de kruising Wilhelminastraat- Veerallee te verbeteren?  8- Is er wel een adekwate integrale veiligheidsanalyse van alle Zwolse fietsroutes, en bent u bereid een enquete onder fietsers over als onveilig ervaren verkeerssituaties te houden?   Michiel van Harten   Bijlage: Onderwijs en verkeer in Zwolle

Zwolle profileert zich als onderwijsstad. En terecht. Want al sinds de tijd van Joan Cele in de late Middeleeuwen komen hier leerlingen van heinde en verre voor diverse vormen van onderwijs.  Die profilering stelt echter ook eisen. Niet alleen aan het onderwijs, maar ook aan de stad. Een factor van belang  daarbij is de verkeerssituatie: leerlingen en anderen moeten dagelijks veilig de plaatsen  waar onderwijs wordt gegeven, kunnen bereiken. Helaas schort het daaraan op sommige plaatsen in de stad.

Als vader van een brugklasleerlinge maak ik mij hierover ernstig zorgen. Het gaat in dit geval met name om routes langs en in de richting van de Blaloweg en de Zwartewaterallee. Om mij maar tot het concrete geval van de dagelijks route van mijn dochter te beperken, beschrijf ik hier het traject vanaf ons woonhuis aan het Frederikplein naar het Gymnasium Celeanum aan de Zoom in de Aa-landen.

Het gedeelte Julianastraat-Wilhelminastraat is druk, maar nog acceptabel. Anders wordt het al op de Kamperweg, waar snel rijdend verkeer en fietsers in twee richtingen elkaar moeten zien te vermijden. Het gaat, maar op het fietspad langs het Kamperlijntje is de situatie regelmatig precair.

Hier pleit ik voor een verdubbeling met een scheiding tussen de rijrichtingen. De ruimte is er, want direct langs de spoorbaan ligt een brede strook grond.

Eenmaal de bocht om naar het traject Blaloweg-Zwartewaterallee is de situatie ronduit onveilig. Fietsers en bromfietsers die aan de overkant horen te rijden, komen soms met hun tweeën of drieën naast elkaar tegen de stroom in gereden. Het begint al bij het stoplicht voor de spoorlijn. Op één stukje, nabij het Zwarte Water, lijkt dit -onbegrijpelijk genoeg- legaal te zijn. Op andere stukken gelukkig weer niet. Politie heb ik hoe dan ook in deze contreiën in de periode sinds eind augustus 2007 zelden of nooit gezien. Terwijl hier toch zoveel preventieve werking van uit zou kunnen gaan.       

Hier pleit ik dus enerzijds voor strenge controle op het aanhouden van de juiste rijrichting en snelheid, anderzijds voor het consequent doorvoeren van één systeem op de fietspaden aan beide kanten van de weg.

Het rijwielpad langs de Waallaan in de richting van de Zoom is gelukkig zoals het zou moeten zijn!

Ik wijs in dit verband ook nog op een andere zeer onveilige verkeerssituatie, namelijk bij de kruising Wilhelminastraat-Veerallee.  Komend vanuit de Wilhelminastraat lopen fietsers en  bromfietsers hier groot gevaar geschept te worden door verkeer op de parallelweg uit de richting van de IJsselallee. Het is een regelrecht wonder dat hier nog niet meer ongelukken zijn gebeurd, want  elke ochtend en avond doen er zich bijzonder gevaarlijke situaties voor.                                                                                                                                                                                                                       

Ik pleit hier voor stoplichten op de parallelweg of minimaal verkeersdrempels op de plaats waar fietspad en parallelweg samenkomen.

Naar ik vrees zijn er nog tal van andere plaatsen waar de belangen van het onderwijs, en in het bijzonder die van scholieren en studenten, strijdig zijn met de verkeerssituatie in de stad.

Ik verzoek daarom het Gemeentebestuur van Zwolle om aan de hierboven beschreven situaties in het bijzonder en die van de verkeersveiligheid in Zwolle in het algemeen extra aandacht te schenken.

Zwolle, 16 januari 2008

Wim Coster