De fractie van GroenLinks-de Groenen heeft ingestemd met het Structuurplan. Wij zijn bijzonder tevreden over de beleidswijziging om niet langer grote buitenwijken aan de stad toe te voegen,maar maximaal in de bestaande stad te bouwen. Dit zogeheten ‘inbreiden’ is moeilijk en vereist een rechte rug van de gemeenteraad tegen not-in-my-backyard-gedrag, maar is wel de enige manier om de groene ruimte rond de stad te behouden.

Schellerdriehoek blijft groen!

Inbreiden is in onze visie echter niet hetzelfde als het volbouwen van plekken die nu groen zijn. Groen in de stad moet juist verder versterkt worden. Inbreiden willen wij op versteende plekken in de stad. Dat betekent bijvoorbeeld concreet dat de Schellerdriehoek niet volgebouwd zal worden. De raad heeft een amendement van ons daarover gelukkig aangenomen.
Wel vinden wij dat de Schellerdriehoek een impuls moet krijgen. Er ligt al 11 jaren een plan van de omwonenden om van de Schellerdriehoek een buurtweide te maken. Andere groene invullingen vinden wij ook prima, maar zo afgesloten als het nu is moet het niet lang meer blijven.

Sociaal veilige fietsroutes

Veel Zwollenaren fietsen niet in het donker omdat zij veel plekken als onveilig ervaren. Gevolg is dat zij ’s avonds altijd met de auto op pad gaan (of maar thuis blijven). Er is dus alle reden om aandacht aan sociaal veilige fietsroutes te besteden, helemaal nu het in een vroeg stadium van stadsplanning kan. Wij pleiten voor een twee-sporen beleid: groene rustige fietsroutes naar elke wijk en een meer sociaal veilige route langs bebouwing of eventueel ander verkeer. Ieder kan dan fietsen waar hij of zij wil. Met name in het onderzoek naar de ontsluiting van Vechtpoort moet dit aspect worden meegewogen, maar het geldt net zo goed voor elke andere wijk.
Sowieso vinden wij fiets en openbaar vervoer een belangrijke inrichtingsvoorwaarde voor nieuw te bouwen en her in te richten wijken, ook al om de milieubelasting terug te dringen.

Nieuwe woningbouwlocaties aan de rand van  de stad

In het structuurplan wordt geen beslissing genomen over concrete bebouwing, er worden alleen locaties aangewezen die verder onderzocht kunnen worden op haalbaarheid als woningbouwlocatie. Wij zijn van mening dat IJsselvizier, Stadsbroek en de Dijklanden dan alsnog zullen afvallen, vanwege natuur- en belevingswaarde en omdat we zo slim gaan inbreiden dat dat voldoende blijkt te zijn voor het soort en het aantal woningen dat we willen bouwen.  Maar niet iedereen in de raad is daarvan nu al overtuigd. Wij hopen dat de toegezegde onderzoeken ons de argumenten geven om een raadsmeerderheid te overtuigen.

Hoe te bouwen?

Een element dat we graag willen inbrengen is dat Zwolle vroeg of laat alle andere gemeentes in het land zal volgen in de bevolkingsdaling. Het lijkt ons verstandig om bij het bouwen in de nabije toekomst al rekening te houden met een toekomstige bevolkingsdaling. Voor ons betekent dit flexibel bouwen en het behoud van groene ruimte. Het kan betekenen dat we bijvoorbeeld op korte termijn wat kleinere woningen moeten bouwen die bij de aankomende bevolkingsdaling eenvoudig aan elkaar gekoppeld kunnen worden tot grotere woningen.

Betrokkenheid van de raad bij de uitwerking

De betrokkenheid van de raad bij de verdere invulling van de stad vinden wij van groot belang. Met het aannemen van het structuurplan heeft BenW niet de handen vrij voor allerlei ontwikkelingen zonder overleg met de raad. De doorslaggevende invloed van partners als projectontwikkelaars maakt het toch al steeds moeilijker om het democratische proces rond de stadsinrichting inhoud te geven. Wij beschouwen het structuurplan dan ook niet als gedetailleerde invulling voor de toekomst van de stad en op vele kleine schijnbaar ondergeschikte punten zouden we graag nog eens terug willen komen.