De vragen van GroenLinks/De Groenen over de hoge zaalhuur maakte veel reacties los uit het veld, waaruit vooral veel bevestiging sprak voor onze zorgen over de hoge huurprijzen. Inmiddels zijn de vragen beantwoord, maar deze reactie vindt de fractie helaas niet bevredigend. Vandaar dat er vervolgvragen zijn gesteld, nu ook namens Eefke Meijerink van de PvdA.

Artikel 45 vragen, vervolgvragen zaalhuur Odeon deSpiegel

Geacht college,

Het doet ons genoegen te vernemen dat u het geheel met ons eens bent dat de zalen van OdeondeSpiegel beschikbaar en betaalbaar moeten zijn voor Zwolse amateurgezelschappen. We hebben er ook begrip voor dat dit theater ervoor moet zorgen haar exploitatie gezond te houden.

De beantwoording betreffende de zaalhuur roept echter ook veel nieuwe vragen op. Wij vinden het overigens heel vervelend om opnieuw vragen te stellen naar aanleiding van beantwoorde vragen. Maar liever dit dan het vragen om agendering van beantwoorde vragen in de commissie.

In uw brief gaat u bij de beantwoording niet in op de andere gebruikers die wij naast de amateurgezelschappen noemden, namelijk Zwolse theaterproducties. Dit zijn de producties die gemaakt worden door professionele Zwolse theatermakers. Deze producties behoren volgens ons behalve billijke zaalhuur ook op andere manieren tegemoet gekomen worden. Bijvoorbeeld door ze met voorrang te boeken door het theater via uitkoop van voorstellingen, of via een partageregeling.

In de beantwoording is het niet duidelijk hoeveel de zaalhuur precies bedraagt en hoe die zich verhoudt tot theaterzalen van gelijke grootte in andere steden. Het is voor ons daarom feitelijk niet na te gaan of de huurprijzen inderdaad zo realistisch zijn als u beweert. Uit navraag bij de Stadsgehoorzaal in Kampen blijkt in ieder geval dat het afgelopen seizoen veel vraag uit Zwolle kwam naar de mogelijkheid om daar op te treden. Als reden werd hierbij opgegeven dat de huurprijzen in Zwolle zo hoog zijn. Niet alleen de zaalhuur is in Kampen kennelijk veel lager, ook de extra faciliteiten zoals een piano kosten beduidend minder geld in vergelijking met Zwolle. Als voetnoot geven we in deze brief cijfermateriaal over de zaalhuur van de Stadsgehoorzaal in Kampen en een rekenvoorbeeld van een Zwolse amateurgezelschap die een productie op wil voeren in de Dommerholtzaal in Odeon.

Over de bedrijfsvoering van Odeon deSpiegel schrijft u in uw brief: "Indien wij zouden vragen om lagere huren te berekenen, zal daar welwillend op gereageerd worden als de gemeente ook de inkomstenderving zou compenseren." U geeft hiermee indirect aan het goed te keuren dat de subsidies die amateurgezelschappen en theaterproducties ontvangen grotendeels besteed worden aan zaalhuur en dat dit kennelijk nodig is om de bedrijfsvoering van Odeon deSpiegel op orde te houden (hier is sprake van het ondoorzichtig rondpompen van subsidies). In dit licht bezien maken wij ons grote zorgen over de eindigheid van het Stimulering Producties Podiumkunsten, waar jaarlijks middelen uitgehaald worden, maar waar sinds de oplevering van De Spiegel geen geld meer ingestort wordt. Dit nog afgezien van de vraag of dit productiefonds primair bedoeld is om zaalhuur te financieren.

Dit brengt ons op de volgende vragen:

1. Klopt het dat er minder amateurgezeldschappen optreden in Odeon deSpiegel dan in de periode 2001-2006, en zo ja, hoe verklaart u dat?

2. Mogen Zwolse theaterproducties, naast amateurgezelschappen, ook op een coulant beleid rekenen en ziet u mogelijkheden om deze via voorrang bij uitkoop of via de partageregeling, tegemoet te komen?

3. Hoe beoordeelt u de grote verschillen in huur en extra faciliteiten tusssen de theaters in Zwolle en Kampen ten nadele van Zwolle?

4. Bent u bereid om onderzoek te doen naar de zaalhuur in gemeenten van gelijke grootte en dito zalen om vast te kunnen stellen of het huurbeleid van Odeon deSpiegel inderdaad realistisch?

5. Bent u met ons van mening dat Odeon deSpiegel behalve een directe subsidie ook indirect gesubsidieerd wordt via de subsidies die de amateurgezelschappen en Zwolse theaterproducties ontvangen?

6. Hebt u in beeld welke subsidiestromen doorvloeien naar OdeondeSpiegel en hoe kijkt u aan tegen deze indirecte subsidiestapeling (rondpompen)?

7. Deelt u onze zorg m.b.t. de eindigheid van het Stimulering Producties Podiumkunsten en de mogelijke invloed hiervan op de bedrijfsvoering van Odeon deSpiegel?

8. Geven deze vragen u alsnog aanleiding om een gesprek aan te gaan met het theaterbestuur en ziet u het nut om ook bij gebruikers van het theater navraag te doen naar hun ervaringen?

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van GroenLinks/De Groenen, Namens de fractie van de PvdA,

Rana Berends Eefke Meijerink

Huurprijzen stadsgehoorzaal Kampen

Voor niet commerciële huur waaronder theaterproducties en amateurs

Grote Zaal, 478 stoelen, inclusief 2 technici en huismeester, exclusief BTW € 547,-- per dag

Kleine Zaal, 100 stoelen, inclusief 2 technici en huismeester, exclusief BTW € 273,-- per dag

Voor Kamper verenigingen is een gereduceerd tarief van € 233,-- voor de grote zaal en € 172,-- voor de kleine.

De stadsgehoorzaal liet weten dat extra faciliteiten in Zwolle vele malen duurder zijn. Men gaf het voorbeeld dat een piano op het podium daar € 80,-- en in Zwolle zeker € 250,--

Rekenvoorbeeld amateurproductie

Theater Transparant speelt medio mei haar laatste productie in de Dommerholtzaal met ca 200 stoelen.

Het gaat dan om 4 voorstellingen + 2 dagen bouwen / uitlichten / generale.

Gebruik van minimale technische ondersteuning van Odeon personeel.

De catering van de dertig medewerkers in eigen beheer.

De geschatte kosten voor zaalhuur met extra faciliteiten:

Huur Dommerholtzaal (+ 1 technicus): € 2.704,-

Huur beamer:  € 950,-

Huur "bewegend licht": € 950,-

kosten portier: € 720,-

totaal: € 5.324,- (excl. BTW)

In de begroting is uitgegaan van een zaalbezetting van 60%, dus van 480 betalende bezoekers.

Inkomsten: € 7.200,-.

Per verkocht kaartje gaat daar € 0,90 aan administratiekosten voor OdeondeSpiegel vanaf

Op basis van de begroting komt dit op een bedrag van €432,-.

Totaal kosten OdeondeSpiegel €5.756 excl. BTW

Na aftrek BTW is er voor het maken van de voorstelling / huur repetitieruimte / vormgeving / kostuums / inhuren muzikanten is dan ongeveer € .500,-  beschikbaar.