De fractie van GroenLinks-De Groenen zet zich in om de inbreng van de burgers in de besluitvorming rond het structuurplan zichtbaar te maken. We hebben daartoe een concreet voorstel geformuleerd: het IJsselvizier, Stadsbroek en de Dijklanden aan te duiden als 'aanvullende of reserve woningbouwlocatie'. Hetzelfde kan gelden voor ongeveer de helft van wat nu Vechtpoort wordt genoemd, zodat ruimte ontstaat om eerst een beperkt aantal woningen aan Berkum toe te voegen.

De commissie Ruimte heeft zich gebogen over de zogeheten Zienswijzennota, waarin de gemeente reageert op alle ruim 3800 zienswijzen die zijn ingediend op het ontwerp van het structuurplan (dat is de een na laatste versie ervan).

De fractie van GroenLinks-De Groenen waardeert de grote en onderbouwde inbreng van de Zwollenaren zeer en wil die graag zichtbaar verdisconteerd zien in het structuurplan. Dat geldt voor enkele kleinere wensen, maar ook en vooral voor de omstreden uitbreidingslocaties die heel veel Zwollenaren net als wij graag groen willen houden.

Wij constateren instemming met de inbreidingsstrategie
Het leeuwendeel van de zienswijzen richt zich tegen de uitbreidingslocaties. Dat bevestigt weer eens het feit dat Zwollenaren zeer hechten aan hun groene buitengebied. Het wordt vaak in de stukken genoemd, maar we zouden er eens wat meer naar moeten handelen. In elk geval is de  conclusie van de  fractie van GroenLinks-De Groenen dat de inbreidingsstrategie onomstreden is. Zwollenaren kiezen net als hun raad voor verder bouwen in een compacte stad. Die hoofdzaak moet voorop blijven staan en mag niet onderbelicht raken in het gekrakeel rond de omstreden uitbreidingslocaties.
 
Wij willen aandacht voor het bovenmatig grote aantal zienswijzen
Het college stapt in de ogen van GroenLinks-De Groenen wel erg makkelijk over het feit heen dat er letterlijk duizenden mensen zienswijzen hebben ingebracht. Dat aantal alleen al wijst op een enorme weerstand. Dat zou wel eens te maken kunnen hebben met het feit dat de inspraakronde bij het voorontwerp niet tot een bevredigende reactie van gemeentewege heeft geleid. Het is dus hoe dan ook een belangrijk aandachtpunt om met deze weerstand om te gaan.

Wij stellen een zichtbare handreiking aan de burgers voor
De fractie van GroenLinks-De Groenen wil het gewicht van de ruim 3500 zienswijzen tegen de omstreden uitbreidingslocaties Dijklanden, het IJsselvizier, Stadsbroek en Vechtpoort op een herkenbare wijze tot uitdrukking brengen in de besluitvorming. Tegen de omstreden locaties zijn veel argumenten aangedragen die hout snijden. Het college heeft dat feitelijk al onderschreven door drie van de uitbreidingslocaties de status ‘nader te onderzoeken’ te geven. Wij zouden die status nog willen aanscherpen en hebben daarvoor een grondslag gevonden in de huidige tekst van het ontwerp structuurplan. Die gaat bij de omvang van het in- en uitbreidingsspoor uit van bandbreedtes. Het minimale aantal voor het uitbreidingsspoor bedraagt 1500 woningen. Op pagina 69 van het Ontwerpplan staat letterlijk: 'De overige 2000 woningen vormen een strategische reserve'.
Aansluitend bij die gedachte van een strategische reserve stellen wij voor:

a) het IJsselvizier, Stadsbroek en de Dijklanden aan te duiden als 'aanvullende woningbouwlocatie, nader te onderzoeken' (of een vergelijkbare term te hanteren),
b) hetzelfde kan gelden voor ongeveer de helft van wat nu Vechtpoort wordt genoemd, zodat ruimte ontstaat om eerst een beperkt aantal woningen aan Berkum toe te voegen; laten we dat Berkum-Zuid noemen.

Woningbouwlocaties met de aanduiding 'aanvullend' zijn bedoeld in geval de inbreiding en/of de andere uitbreidingslocaties minder woningen opleveren dan gewenst. In deze constructie koppelen we de bandbreedte uit het structuurplan concreet aan bepaalde locaties. Voor de burgers die bezwaar hebben aangetekend tegen de genoemde locaties of met name tegen de omvang ervan moet dit de voldoening schenken dat hun bezwaren zijn verdisconteerd in het structuurplan.‘Hun’ locaties zijn een treetje lager gezet. Zwolle zet vooral in op inbreiding, daarnaast er zal zeker een aantal woningen op uitbreidingslocaties aan de rand van de stad moeten komen, en als die beiden nog niet voldoende opleveren dan hebben we nog een paar extra locaties achter de hand.

wij willen het 'nadere onderzoek' niet beperken tot vogeltellingen
Overigens willen wij alvast laten weten dat het nader onderzoek dat ook inherent is aan de status die het college aan de omstreden locaties meegeeft, volgens het collegeakkoord in elk geval ‘verder veldonderzoek naar de natuurwaarden’ omvat. Wat ons betreft strekt het onderzoek zich ook uit tot mogelijke bodemverontreiniging en risico’s voor de volksgezondheid. Maar reductie van het onderzoek tot vogeltellingen zoals het collegevoorstel lijkt te suggereren is voor onze fractie een onaanvaardbare versmalling van het veldonderzoek naar natuurwaarden.

Tot slot willen wij aandacht voor nog een drietal goede ideeën die burgers inbrengen

1. voorstadhalte Zwolle-Zuid
Binnenkort bespreken we het burgerinitiatief hierover. Wat ons betreft is het wenselijk de reservering voor de voorstadhalte wel in het structuurplan op te nemen en in te zetten op realisering ervan vóór 2020.

2. maximale bouwhoogte
Er is tussen het voorontwerp en het huidige raadsvoorstel heen en weer gegoocheld met de indeling in bouwhoogten. De nu voorgestelde indeling oogt genuanceerd en plausibel. Maar om onverklaarbare reden is zonder dat de raad erom heeft gevraagd het maximum van 90 meter uit de hoogbouwvisie verdwenen. Met de Vrienden van de Stadskern wensen wij wel een maximum aan de hoogte van de taart te stellen.

3. ‘Mooi zicht plaatsen’ en ‘beschermenswaardige stadsgezichten’
Eén ander sympathiek voorstel uit een van de zienswijzen zouden we ook wel in uw aller overweging willen geven. Het betreft de invoering van wat de indiener plastisch Afblijfgebieden noemt. Wat de fractie van GroenLinks-De Groenen betreft laten we de Zwollenaren als het ware een groslijst van monumentale stadsgezichten en beschermenswaardige mooi zicht plaatsen in het buitengebied samenstellen. Dat lijkt ons een mooie vorm van beginspraak: als we aan zulke plekken zouden willen komen, zijn we tevoren gewaarschuwd dat de Zwollenaren dat op voorhand niet zien zitten!