Fractievoorzitter Theo Profijt heeft vrijdag 13 juni de notitie Wijkwerk gepresenteerd. In de brochure geeft de fractie haar visie op wijkgericht werken. Eén van de kernvoorstellen is om de wijken geld uit bestaande budgetten te geven om zelf knelpunten in de eigen wijk weg te werken. Tijdens zijn betoog over de perspectiefnota overhandigde Profijt het eerste exemplaar van Wijkwerk aan Wethouder Piek, portefeuillehouder wijkgericht werken.

De wijk is het niveau dat er voor ‘de burger’ het meest toe doet. In de wijken wonen wij, in de wijken brengen wij onze kinderen naar school, doen wij de dagelijkse boodschappen, komen wij elkaar tegen – in de wijken gebeurt het.
De fractie van GroenLinks-De Groenen wil de Zwollenaren ruimte geven om hun eigen leefomgeving mede vorm en functie te geven. 

Sinds 2006 is het wijkgericht werken op een nieuwe leest geschoeid. In juni 2008 zal de Zwolse gemeenteraad bij de behandeling van de Perspectiefnota 2009 een principebesluit nemen over de vervolgaanpak van het wijkgericht werken.

Wijkgericht werken is een van de speerpunten van de fractie van GroenLinks-De Groenen in de raad. Met deze notitie willen wij dit belangrijke onderwerp als het ware ‘uit de raadszaal trekken’ en een breder debat stimuleren over het wijkgericht werken, of liever: het werk in, met en voor de wijken. Wijkwerk dus.

In de brochure Wijkwerk noemt de fractie tien uitgangspunten:

I De schaal van de wijk moet aansluiten bij de wijk zoals de wijkbewoners die ervaren. De gemeente zal bij het wijkgericht werken zoveel mogelijk aansluiten bij wat de burgers als een wijk ervaren.

II Beginspraak is een instrument in ontwikkeling; de kans van slagen wordt groter naarmate het meer wijkgericht wordt ingezet.

III Als op het wijkplatform alle zaken worden behandeld die voor de wijk er toe doen zal de deelname van de wijkbewoners toenemen.

IV Er komen verkiezingen voor de rol van wijkwethouder: de wethouders geven voorkeuren voor wijken aan en de wijkbewoners kiezen uit de verkiesbare collegeleden hun eigen wethouder.

V De raad wijdt – bovenop het instrument wijkanalyse – ten minste één volledige vergadering aan elke wijk apart. Tijdens die vergadering worden alle kwesties die voor de wijk relevant zijn integraal behandeld.

VI Wijkbudgetten krijgen een structureel karakter. Het is overigens nauwkeuriger om bijvoorbeeld van Wijkinvesteringsbudgetten te spreken. De term investeringsbudget impliceert dat wijkbewoners een wijkinvesteringsplan opstellen.

VII Wijkwerk is een groeimodel dat voorafgegaan wordt door wijkprioritering. Ervaringen met wijkprioritering leiden tot evaluatie en kwaliteitsverbetering van de resultaten en de processen van het uiteindelijke wijkwerk.

VIII Een wijkwensenloket is een mooie, specifiek wijkgerichte aanvulling op het bestaande vrijwilligerswerk. In elke wijk waar het benodigde netwerk voorhanden is, komt een wijkwensenloket.

IX Elke wijk heeft bij de start van wijkwerk een startpositie op wat je kunt noemen de wijkparticipatieladder. Op die positie wordt de fasering van het wijkwerk afgestemd.

X De Vrijwilligerscentrale ondersteunt het wijkwerk – bijvoorbeeld met behulp van een wijkwensenloket – bij het matchen van vraag en aanbod.