Foto's: Gerlinde Schrijver in DOAS Kunst Cultuur Ambacht

 

Monique: “Wat we hebben bereikt? Het college heeft door ons een linkse inslag gekregen. We hebben het college kunnen ‘verkleuren’, een andere toon kunnen laten zetten. In goede harmonie. In het algemeen hebben we bereikt dat we op alle thema’s, ook die uit de portefeuilles van andere wethouders, een GroenLinksstempel hebben kunnen zetten. De wethouder van economie kijkt nu ook naar duurzaamheid; die van onderwijs houdt de ontwikkelingen in het sociaal domein in de gaten.”

“De toekomstvisie Cultureel Perspectief 2040, die mijn team en ik hebben geschreven, is ook een mooi voorbeeld van samenwerking. Ik moest strategisch opereren, maar het werd voor iedereen duidelijk dat economie, onderwijs en het sociaal domein verbonden zijn met cultuur. Daarom is het heel effectief dat het team cultuur bij de afdeling economie is ondergebracht. Het is me gelukt van mijn stuk een collegestuk te maken. Daar ben ik trots op en dat geldt ook voor de andere wethouders. Hun commitment met cultuur is groot.”

 

“Er gaat de komende jaren aanzienlijk meer geld naar cultuur. Er bestaat grote behoefte aan meer atelier- en tentoonstellingsruimte, met name voor kleine makers. Daar is geld voor gereserveerd. En er gaat extra subsidie naar gezelschappen met jonge podiumkunstenaars. Filmtheater het Fraterhuis, dat letterlijk in de knel zit in schouwburg Odeon, willen we graag laten verhuizen. Begin januari 2022 hoop ik daar meer duidelijkheid over te kunnen geven.”

Monique Schuttenbeld

Dorrit: “De collega’s voelen zich ook betrokken bij mijn portefeuilles. Ook zij zien dat het in het sociaal domein gaat over wat goed is voor de burger. Over barmhartig zijn. Over kansenongelijkheid bestrijden. Over het in een vroeg stadium bieden van goede hulp en ondersteuning bij de aanpak van schulden. Als iemand nu met een hulpvraag naar een sociaal wijkteam gaat, dan komt hij of zij daar makkelijk binnen. De drempel is laag en in het team is alle kennis aanwezig over inkomensondersteuning.”

 

“Bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gaat het goed. Steeds meer Zwollenaren weten het sociaal wijkteam te vinden. In de zorgsector gaat er meer geld naar preventie en lichte ondersteuning. Mijn voorganger Klaas Sloots heeft die hervorming ingezet. Je moet goed kijken naar wat iemand echt nodig heeft en het is het mooiste als je voorkomt dat iemand zware – en dus kostbare - ondersteuning nodig heeft.”

 

“We werken aan meer voorzieningen voor mensen die niet helemaal zelfstandig kunnen wonen maar geen zware zorg nodig hebben. We willen niet iedereen in dezelfde zorgmal hoeven persen. Nu is het: je krijgt zware intramurale zorg of je woont zelfstandig en er komt af en toe iemand langs. We hebben van het rijk drie miljoen gekregen voor initiatieven die tussen die twee uitersten in zitten. Denk bijvoorbeeld aan het Talentenplein waar studenten en jongeren met een hulpvraag samenwonen.”

 

“Verder zijn we goed bezig met een sociaal en barmhartig beleid bij de opvang van daklozen. Hun aantal is enorm toegenomen in Nederland, maar wij kunnen door met het adagium: in Zwolle hoeft niemand op straat te slapen. De opvanglocatie voor dak- en thuislozen De Herberg behoudt haar regionale functie. We gaan het pand verbouwen. De slaapzalen verdwijnen om plaats te maken voor éénpersoonskamers. Dat gebeurt nu onder verantwoordelijkheid van mij als GroenLinks-wethouder.”

 

“De Voedselbank heeft mede dankzij GroenLinks meer bestaanszekerheid gekregen. Het pand is aangekocht door de gemeente. Wij verhuren het aan de Voedselbank. We geven als stad meer uit aan armoederegelingen en je ziet dat de armoede in Zwolle daalt. We hadden de regelingen graag verder verruimd, maar dat is nog niet gelukt. Toch kan ik zeggen dat er zonder GroenLinks in dit college minder aandacht was geweest voor het sociaal domein.”

Dorrit de Jong

Dorrit: “En we kunnen het allemaal betalen. Zwolle heeft een mooie spaarpot gemaakt voor de toekomst. Toen dit college startte, moest er nog flink worden bezuinigd. Nu hebben we middelen om meer te bouwen, meer voorzieningen aan te leggen, de infrastructuur te verbeteren en in Voorsterpoort-Oost een nieuwe locatie voor evenementen te realiseren. Na vier jaar GroenLinks op financiën hebben we de boel goed op orde.” Monique: “Het is nu alleen nog zaak het geld voor de juiste doelen in te zetten.”

 

Dorrit: “Er ligt een sociaal herstelplan voor na corona. We hebben zeven miljoen gereserveerd. We gaan investeren in de sociale infrastructuur. In buurthuizen. In ondernemers. In de ondersteuning van kinderen met achterstanden door thuisonderwijs. Mensen met schulden kunnen bij ons aankloppen. We willen ook laten zien dat we de inzet van alle vrijwilligers en mantelzorgers waarderen.” Monique: “Zwolle is niet voor niets kampioen in vrijwilligerswerk.”

Voor Monique heeft behalve cultuur de energietransitie, bij uitstek een GroenLinks-punt, zeer hoge prioriteit. “We willen dat mensen daar zelf mee aan de slag kunnen. We geloven in lokale initiatieven. Je moet niet van bovenaf opleggen wat burgers moeten doen. De energiecorporatie Tolhuislanden is een mooi voorbeeld van een burgerinitiatief. We blijven volop inzetten op de ambities die in het coalitieakkoord staan. Aanvankelijk vonden de andere partijen die energietransitie een moeilijk verhaal. Het was geen knuffelonderwerp waarmee ze wilden scoren.”

 

“Ze zeiden tegen mij: ga jij het maar lekker doen. Ik ben een klimaatdrammer, dus ik vind dat we op dit terrein geen keus hebben. Maar ik ben ook een realist. Als we het in Zwolle echt goed willen doen bij de energietransitie, dan hebben we nog veel geld en steun nodig van het rijk. We hebben nu 2 miljoen klaarliggen, maar dat zou minimaal 4 miljoen moeten zijn.  Den Haag moet in beweging komen. Zwolle is zeer gemotiveerd. Ik moet mijn energieteam af en toe afremmen.”

 

Eén van de belangrijkste ontwikkelingen is de inzet van geothermie ofte wel aardwarmtewinning in het noorden van de stad. Monique: “Het is een complex verhaal om de warmteketen – bron, distributie, levering en vooral de afname - te organiseren. We willen daarom in 2022 een warmtebedrijf oprichten dat zich hiermee bezig gaat houden. Ik kom in januari met een voorstel. De verwachting is dat we tussen de vijf- en achtduizend woningen kunnen verwarmen dankzij geothermie.”

 

“Toch mogen we de ambities voor de energietransitie nog een tandje scherper maken. De geplande windmolens staan er nog niet allemaal. We willen molens neerzetten die honderd procent eigendom zijn van particulieren. Daardoor duurt het wat langer voor we het project hebben gerealiseerd. We willen meedoen aan een pilot om in Europa met honderd steden in 2030 energieneutraal te zijn. Als we geluk hebben kunnen we in Zwolle met Europese steun al voor 2030 belangrijke stappen zetten. Ik zou dolgraag met onze stad klimaatkoploper willen worden.”

 

De wethouders zijn niet bang dat corona het sociale weefwerk in de maatschappij blijvend zal aantasten. Monique: “Je moet wel goed gebruikmaken van het bestaande sociale netwerk in de stad en eenieder zijn eigen gedachten gunnen.” Dorrit: “Het valt wel mee met de polarisatie. Ik zie eerder dat we een steeds inclusievere stad worden. We zijn een regenbooggemeente. We hebben de eerste Keti Koti-herdenking georganiseerd en na de Black Lives Matter-demonstratie hebben we dialoogtafels gehouden.”

Dorrit de Jong en Monique Schuttenbeld staan naast elkaar en lachen naar de camera. Dorrit heeft een groen jasje aan een een wit shirt. Monique heeft een zwart jasje en een kleurige sjaal.

“Wij als bestuurders moeten de verbinding blijven zoeken met de inwoners en laten zien wat je ondanks corona nog wel kunt doen. We moeten er zijn voor mensen die zich buitengesloten voelen, voor de eenzamen, voor de kinderen die thuis zitten. We moeten proberen mensen bij elkaar te houden, ook als er 2G of een vaccinatieplicht zou komen – wat we trouwens niet verwachten. Natuurlijk zijn we wethouders, dus we houden ons aan de wet. Maar de vraag is: hoe voer je de wet uit?”

 

Monique: “Wij zien ook dat de Isalakliniek vol ligt. Dat we daar na twintig jaar afbraakbeleid een te lage ic-capaciteit hebben, is natuurlijk een drama. Maar we hoeven daar met niemand strijd over te voeren. We kunnen de wet ook uitvoeren door elkaars mening te respecteren. Ik geloof niet dat je verandering bereikt door meningen op te dringen. Je moet luisteren naar de mensen in de stad. Corona zal blijven maar je moet terug naar de essentie: gezond blijven en het goed hebben met elkaar.”

 

Dorrit: “Onze partijgenoot Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, heeft een prima vaccinatieplan. Mensen eerlijk informeren over het belang van vaccinatie is een overheidstaak maar je moet je daarbij realiseren dat de woede van mensen die tegen de coronamaatregelen ageren ook wordt veroorzaakt door hun lage lonen, door schuldenproblematiek, door uitsluiting.” Monique: “Je moet erop blijven vertrouwen dat de meeste mensen het goede willen. Daarom blijven wij in gesprek met iedereen.”