Wij verwelkomen het besluit van het college van B&W voor tijdelijke opvang van asielzoekers in Zwolle en intussen denken we hard mee met het COA voor een geschikte en blijvende opvanglocatie.

De fractie van GroenLinks Zwolle is blij dat het College van burgemeester en wethouders van Zwolle snel heeft ingestemd met een dringend verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om tijdelijke opvang voor 400 vluchtelingen te realiseren in de IJsselhallen van Zwolle. Echter er is meer nodig want de toestroom van vluchtelingen staat onder hoge druk en er is een acuut tekort aan geschikte en blijvende opvangplaatsen.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft te maken met een sterk verhoogde instroom, voortgedreven door de toename van het geweld in onder meer Syrië, Somalië en Eritrea. In de laatste weken is het aantal vluchtelingen dat zich meldt voor asiel opgelopen naar ruim 800 per week. Daarom is het COA naarstig op zoek naar nieuwe locaties.

GroenLinks Zwolle wil dat onze gemeente een bijdrage levert aan geschikte en blijvende opvang van deze kwetsbare mensen die in nood verkeren. Zodoende vroeg de Zwolse GroenLinks fractie op 20 juli jl. aan het college van B&W om in overleg te treden met het COA en actief mee te werken aan het realiseren van opvangplaatsen in Zwolle*. Hierop reageerde het college aanvankelijk negatief.

GroenLinks Zwolle waardeert nu de betrokkenheid van het college met mensen in stressvolle situaties en verwelkomt haar besluit om tijdelijk een beperkte opvang voor vluchtelingen in Zwolle te regelen. Terecht melde Burgemeester Henk Jan Meijer vandaag tijdens de persconferentie dat hij een warme betrokkenheid vanuit de Zwolse samenleving verwacht.

Maar er is meer nodig dan een tijdelijke opvang voor deze kwetsbare mensen die alles verloren hebben. GroenLinks Zwolle denkt daarom momenteel hard mee met het COA om een geschikte en blijvende opvanglocatie voor asielzoekers in Zwolle te vinden om deze vervolgens aan het college van B&W voor te stellen.